There are upcoming maintenance events which may impact our services. Learn more

Regulamin świadczenia usług. Print

  • 3

Regulamin świadczenia usług
przez
PHU DIANET w ramach portali dianet.pl / ddr.pl

1.Poniższy regulamin określa zasady uruchamiania i użytkowania usług przez Abonentów na serwerach PHU DIANET w zamian za wnoszone przez nich regularne opłaty abonamentowe.
2.Opłacenie abonamentu przez Abonenta usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Abonenta z jego przestrzegania i wszelkie reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.
3.Regulamin jest na bieżąco dostępny dla wszystkich Abonentów na stronie internetowej PHU DIANET ( dianet.pl ).
4.Usługi hostingowe świadczone są przez:
PHU DIANET
Plac Wolności 1/8
98-220 Zduńśka Wola
NIP 829-138-49-36
5.PHU DIANET zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o zmianach zostanie przekazana drogą poczty elektronicznej wszystkim Abonentom, aktualnie korzystających z usług PHU DIANET.
6.Parametry, specyfikacja, warunki techniczne oraz sposób zamawiania usług dostępne są na stronach panel.dianet.pl / proste.to .
7.Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PHU DIANET, zgodnie z ustawą z dnia. 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883) i oświadcza, że został poinformowany, i w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji.
PHU DIANET jednocześnie oświadcza, że dane Abonenta nie będą odsprzedawane, przekazywane firmom i osobom trzecim (z wyjątkiem organów państwa do tego uprawnionym).
8.PHU DIANET ma prawo zablokować konto w każdej chwili jeżeli Abonent:
a. podał nie prawidłowe dane przy zamówieniu;
b. jeśli jego konto narusza punkt z regulaminu;
c. jeśli konto jest wykorzystywane niezgodnie z polskim prawem.
9.PHU DIANET wykonuje regularnie kopie bezpieczeństwa tylko abonentom ,którzy uiścili opłatę za taką usługę abonamentową.
10.Zabrania się m.in. umieszczania na serwerach:
a. nielegalnych materiałów audio/video;
b. nielegalnego oprogramowania;
c. innych działań sprzecznych z polskim prawem.
W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych nadużyć konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą wpłaty abonamentowej.
11.Zabrania się instalowania szkodliwych skryptów wykorzystujących serwery PHU DIANET jako pośrednika sieciowego.
12.Dopuszcza się umieszczanie na serwerach PHU DIANET treści o charakterze erotycznym, po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody PHU DIANET.
13.PHU DIANET może zablokować strony usługi w przypadku, gdy naruszają one powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosą treści propagujące przemoc, wzywające do antagonizmów na tle rasowym lub wyznaniowym, a także witryny propagujące treści uznane powszechnie za obelżywe oraz naruszające zasady etykiety lub powodują naruszenie prawa polskiego i międzynarodowego.
14.W przypadku wykorzystania przez Abonenta usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, PHU DIANET ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom.
15.PHU DIANET zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Abonentem, jeśli PHU DIANET nie dysponuje odpowiednimi zasobami do jej utrzymania. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o ww. fakcie i zaproponowane zostanie alternatywne rozwiązanie. Jeśli zaproponowane rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane do 14 dnia od jego przesłania usługa zostanie zablokowana a następie po 7 dniach wyłączona. Opłata za
usługę zostanie zwrócona klientowi proporcjonalnie do okresu niemożności jej używania.
16.PHU DIANET zastrzega sobie prawo do nakazania usunięcia źle działających skryptów powodujących nadmierne obciążenie serwera oraz mailerów wysyłających nadmierne ilości poczty, co może być powodem znalezienia się serwera w listach RBL. Sytuacja ta ma zastosowanie nawet w przypadku uzasadnionego mailingu, czyli mailingu do osób wyrażających na niego zgodę podczas rejestracji.
17.Zabrania się na serwerach PHU DIANET umieszczania stron, które są jedynie przekierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczeniem jest pozycjonowanie witryn, które powodują naruszenie prawa polskiego i międzynarodowego.
18.Zabrania się rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) spamu przez serwery PHU DIANET lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach PHU DIANET - w tym nie rozsyłania spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.
19.Aktywacja domeny odbywa się maksymalnie do 24 godz. od zaksięgowania wpłaty przez Abonenta
20.PHU DIANET nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez Abonenta.
21.PHU DIANET ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do wysokości uiszczonego przez klienta abonamentu.
22.Abonent rejestrując konto lub/i domenę/subdomenę ponosi pełną odpowiedzialność za jej nazwę. PHU DIANET nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a wszelkie spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału PHU DIANET.
23.Wszyscy Abonenci, bez względu na narodowość zobowiązani są do przestrzegania polskiego prawa.
24.Usługodawca gwarantuje dostępność usług na poziomie 99,9% w skali miesiąca. W wypadku przekroczenia ww. wartości SLA Abonent może wystąpić o zwrot opłaty abonamentowej za miesiąc w którym SLA nie zostało spełnione. Prace planowe/okna serwisowe o których klient informowany jest co najmniej 24 godz. przed ich wystąpieniem droga mailową nie wliczają się do czasu niedostępności.
25.PHU DIANET może odmówić zawarcia umowy lub zaprzestać świadczenia usługi w przypadku podejrzenia, że podane przez Abonenta dane są nieprawdziwe. W celu weryfikacji danych Usługodawca może zażądać przesłania kopii odpowiednich dokumentów potwierdzających te dane.
26.Rezygnacja z usług świadczonych przez PHU DIANET na wniosek Abonenta nie zobowiązuje PHU DIANET do zwrotu całości lub części opłaconego abonamentu.
27.W przypadku gdy rozwiązanie umowy następuje na wniosek PHU DIANET, Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej opłaty abonamentowej w ramach okresu w jakim świadczona była usługa. Płatność za ww. nastąpi do 30 dni od momentu rozwiązania umowy.
28.PHU DIANET zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy, jeżeli konto wykorzystywane jest niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w szczególności, jeżeli jego Abonent łamie polskie prawo lub działa na szkodę PHU DIANET.
29.W przypadku istniejących kont informacja o możliwości przedłużenia abonamentu zostanie przesłana do Abonenta na 14 dni przed zakończeniem obecnego okresu rozliczeniowego. Wysokość opłat abonamentowych określona jest w cenniku umieszczonym na stronach panel.dianet.pl / proste.to obowiązujących w dniu dokonywania opłaty.
30.W przypadku planowanej przerwy w dostawie usług i ich dostępności PHU DIANET zobowiązuje się do poinformowania Abonentów drogą poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin.
31.Wpłata powinna zostać zaksięgowana na koncie bankowym PHU DIANET najpóźniej w dniu ostatecznego terminu płatności widniejącego na fakturze pro-forma.
32.W wypadku nie odnotowania płatności na koncie bankowym PHU DIANET zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Państwa usług.
33.W przypadku gdy w terminie 7 dni od zablokowania usług zaległa należność nie zostanie uregulowana, PHU DIANET zastrzega sobie prawo do usunięcia konta wraz z całą zawartością.
34.Abonentowi przysługuje prawo do reklamacji w związku z niewłaściwym wykonywaniem usług przez usługodawcę.
35.Reklamacja powinna zostać wystosowana na piśmie bądź drogą elektroniczną i zawierać:
- Dane Abonenta, umożliwiające jego identyfikację;
- Nazwę, typ usługi, której reklamacja dotyczy
- Szczegółowy opis okoliczności uzasadniający reklamację.
36.Usługodawca ma 14 dni od momentu dostarczenia reklamacji na jej rozpatrzenie. Odpowiedź z uzasadnieniem zostanie odesłana w ww. terminie.
37.Abonent po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzyma drogą mailową fakturę pro-forma, którą należy opłacić w terminie 14 dni. Faktura VAT zostanie wystawiona dopiero, gdyna konto PHU DIANET wpłyną środki.
38.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu CywilnegoCzy ta informacja była pomocna?

« Powrót